УПИС


УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ


Текуће информације о упису:


Конкурси:


Прилози:


Тестови:


- ажурирано 26. октобра 2020. -


Општи услови уписа на основне академске студије

Сваке године Факултет расписује Конкурс за упис у прву годину основних академских студија којим се детаљно разрађују услови уписа на основне академске студије.

На Факултет може да се упише лице које има завршену богословију или четворогодишњу средњу школу, благослов надлежног епископа, лекарско уверење о томе да је способно за студије.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима.

На пријемном испиту полаже се тест познавања основа богословља (литература: Томас Хопко, Православна вера I-IV, Крагујевац: Каленић, 1991-1998) и тест опште информисаности.

Факултет утврђује јединствене ранг листе по студијским програмима свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима актуелног конкурса. Место на ранг листи одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних студија и да ли може бити уписан на терет буџета, или као самофинансирајући студент.

Без полагања пријемног испита могу се уписати (само као самофинансирајући студенти):

  • лица која имају стечено високо образовање на академским студијама првог степена;
  • студенти друге године основних студија другог универзитета, односно друге високошколске установе или лица којима је престао статус студента због исписивања са студија, а који су положили све испите са прве године, односно остварили најмање 60 ЕСП бодова на студијском програму на другом универзитету, односно на другој високошколској установи. Наставно-научно веће Факултета одлучује о признавању положених испита, односно ЕСП бодова.

Општи услови уписа на мастер академске студије

Сваке године Факултет расписује Конкурс за упис у прву годину мастер академских студија којим се детаљно разрађују услови уписа на мастер академске студије.

У прву годину мастер студија у трајању од два семестра (60 ЕСПБ бодова) на ПБФ-у може се уписати лице које има:

  • завршене четворогодишње основне студије (240 ЕСПБ бодова) на ПБФ;
  • завршене четворогодишње студије (240 ЕСПБ бодова) на неком другом факултету уз обавезу претходног полагања диференцијалних испита.

Студент који је завршио било који ниво академских студија на неком другом факултету, да би стекао право да конкурише за упис на мастер академске студије, треба претходно да положи диференцијалне испите.

Да би остварио право на упис на мастер академске студије, кандидат мора да положи диференцијалне испите са просечном оценом најмање 8.

При пријављивању за полагање диференцијалних испита кандидати доносе благослов надлежног епископа и фотокопију дипломе или уверења о дипломирању.

У периоду у ком полаже диференцијалне испите кандидат није у статусу студента (не пријављује се на конкурс и не плаћа школарину).

Кандидат се може пријавити за полагање ових испита у било ком периоду академске године, а право на полагање испита има од првог наредног испитног рока. Том приликом му се отвара привремени досије у коме се архивирају резултати диференцијалних испита.

Испитни рокови за диференцијалне испите истоветни су са шест редовних рокова и два апсолвентска рока за основне студије. Испитни рокови, као и дани за пријављивање објављени су у плану извођења наставе који је објављен на огласној табли и веб-сајту факултета.

Пре полагања диференцијалног испита студент је у обавези да се консултује са предметним наставником или, по упутству наставника, са асистентом, о литератури, предиспитним и испитним обавезама. По положеним диференцијалним испитима кандидат се пријављује на први следећи конкурс за упис на студије. На конкурсу се рангира према просечној оцени са претходно завршених основних студија.

Студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије (240 ЕСПБ бодова) или старе студије а желе да се упишу на богословски смер на мастер студијама, полажу следеће испите: Свето писмо Старог завета, Свето писмо Новог завета, Патрологија, Философијa, Општа историја цркве, Историја српске цркве, Догматика, Литургика, Канонско право, Грчки језик.

Студенти који желе да се упишу на религиолошки смер на мастер студијама, полажу следеће испите: Увод у богословље, Библија у Цркви и култури, Преглед историје Цркве — опште и помесне.


Прелазак на нове студијске програме

Студенти који тренутно студирају на студијским програмима акредитованим 2008. године мораће да се пребаце на нове акредитоване програме до почетка школске 2015/16. г. уколико желе да наставе студије (одлуком Републичке комисије за акредитацију и проверу квалитета, акредитовани програми су орочени на 5 година са могућношћу студирања по њима за још једну годину).

  • Приликом пребацивања на нове програме студентима ће се вршити признавање еквивалентних положених и одслушаних курсева.
  • Делимично признати курсеви на новим програмима имаће тачно наведену допуну полагања испита од стране предметних наставника.
  • Студенти могу да стекну услов за упис у статусу буџетског студента на основу положених испита на студијским програмима на којим тренутно студирају, без обзира на испите који ће им бити признати на новим програмима или не.
  • Студентима којима у овој школској години истиче законски рок за завршетак студија, моћи ће да наставе студије само на новим програмима.

Еквиваленција и разлика за упис

Православни богословски факултет

Православни богословски факултет, основан 1905.


Универзитет и српска теологија

[Download PDF 5,5 MB]УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР
ЗА СТУДЕНТЕ СА ХЕНДИКЕПОМ